เมนูหลัก

ทีมนำคุณภาพโรงพยาบาล

ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-1017 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม

1. นายแพทย์อุดม  เฮ็งวิทยากุล

พ.ศ. 2518 - 2519

2. แพทย์หญิงเพชรศรี  ศิรินิรันดร์

พ.ศ. 2519 - 2520

3. นายแพทย์พิรุณ  คำอุ่น

พ.ศ. 2521 - 2522

4. แพทย์หญิงอภัย  เสรีรัตน์

พ.ศ. 2522 - 2523

5. นายแพทย์สุรพงษ์  พิมพ์เอี่ยม

พ.ศ. 2523 - 2524

6. นายแพทย์ทรงวุฒิ  หุตามัย

พ.ศ. 2525 - 2530

7. นายแพทย์วิบูลย์  กาญจนพัฒนากุล

พ.ศ. 2530 - 2532

8. นายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์

พ.ศ. 2532 - 2533

9. แพทย์หญิงศรัณยา  สุคันธไชยวงศ์

พ.ศ. 2533 - 2536

10. นายแพทย์ยุทธสิทธิ์  ธนพงษ์พิพัฒน์

พ.ศ. 2536 - 2538

11. นายแพทย์สมพงษ์  ตรึงธวัชชัย

พ.ศ. 2538 - 2539

12. นายแพทย์สุเมธ  องค์วรรณดี

พ.ศ. 2539 - 2542

13. นายแพทย์วารินทร์  พฤกษิกานนท์

พ.ศ. 2543 - 2544

14. นายแพทย์ปรีดา  ตั้งจิตเมธี

พ.ศ. 2545 - 2546

15. นายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร

พ.ศ. 2546 - 2553

16. นายแพทย์สุวิชชา  จียะพันธุ์

พ.ศ. 2553 - 2554

17. นายแพทย์บุญเลิศ สุริยบรรเจิด

พ.ศ. 2554 - 2556

18. นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์
19. นายแพทย์วีระพงษ์ วนากาญจน์

20. นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์

พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2557 - 2561

พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน